AGV
FR NL

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

Voorwoorden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 05/06/2019. Ze annuleren en vervangen alle vorige versies.

De Website www.weekendesk.be word uitgegeven en beheerd door de vennootschap WEEKENDESK SAS.

• Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 10.000 euro

• Vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer Pierre Edouard Sterin (Otium Capital)

• Maatschappelijke zetel : 33 Rue La Fayette 75009 Paris

• Telefoonnummer: (+31) 020 794 37 03 + info@weekendesk.be

• BTW binnen de Gemeenschap: FR64 482 380 888

• RCS van Paris onder nummer 482 380 888

• Ingeschreven in het register van Atout France met nummer IM092120065, Rue de Clichy 81, 75009 Parijs

• Financiële garantie: APST, 15 avenue Carnot 75017 Parijs

beroepsaansprakelijkheidsverzekering : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 Boulevard Marie en Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

• Webhost : Weekendesk SAS, 33 Rue La Fayette 75009 Paris

 

 

Definities

Product: verwijst naar de overnachtingen en reispakketen die door WEEKENDESK worden aangeboden.

Gebruiker: een persoon die de website van weekendesk.be bezoekt, zonder noodzakelijkerwijs een klant te zijn.

Klant: een persoon die een Product koopt, met dien verstaande dat de Klant automatisch als Gebruiker van de website wordt beschouwd.

Website: Verwijst naar de website www.weekendesk.be

 

De hier aangegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden betreffen het gebruik van deze Website. De condities waarin de Klanten hun bestelling van Producten op deze Website doen gaan onder de regels van de Algemene Voorwaarden voor Gebruik zoals aangegeven aan de volgende link: https://www.weekendesk.be/mvc/page.jsp?ref=conditions_nl_BE

 

Bij toegang tot, raadpleging van en gebruik van de Website, verbindt de Gebruiker zich ertoe de hieronder gedefinieerde gebruiksvoorwaarden na te leven en in acht te nemen.

 

ARTIKEL 1 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website, en alle onderdelen ervan(zoals merken, logo's, teksten, afbeeldingen, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendom. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, krijgt de Gebruiker dus het recht om de Website te raadplegen voor strikt persoonlijk en privégebruik.

 

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging, uitbeelding, enz. van de Website of een van de onderdelen ervan met een ander doel dan persoonlijk en privégebruik, in het bijzonder commercieel gebruik, is expliciet verboden, ongeacht de drager waarop dit gebeurt,

 

Op exceptionele wijze is het mogelijk om, indien voorafgaand een schriftelijke en speciale toestemming verkregen is van WEEKENDESK, de website of een van de onderdelen ervan te reproduceren of te weergeven.

 

Een toestemmingsverzoek moet aan het volgende adres worden gericht: 33 Rue La Fayette 75009 Paris

 

ARTIKEL 2: PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Website is persoonlijke informatie (hierna de "Gegevens") waarvan de verzameling en verwerking worden beheerst door ons beleid inzake gegevensbescherming.

 

Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent u dat u het gegevensbeschermingsbeleid hebt gelezen dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.weekendesk.be/mvc/page.jsp?ref=BE_politique-protection-donnees

 

De Website maakt ook gebruik van cookies en tracking tools om u te voorzien van gerichte reclame op maat van uw interesses, om bezoekstatistieken op te stellen en om onze inhoud te delen op sociale netwerken. Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies door Weekendesk, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te raadplegen.

 

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van toegang, het recht op rectificatie, het recht om te wissen, het recht om bezwaar te maken, het recht om de verwerking te beperken en het recht op draagbaarheid.

 

Deze rechten kunnen rechtstreeks, online en onverwijld worden uitgeoefend op het volgende e-mailadres: dataprivacy@weekendesk.fr of door te schrijven naar het volgende adres: 33 Rue La Fayette 75009 Paris

 

Gebruikers kunnen te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

ARTIKEL 3 : TOEGANG TOT DE WEBSITE

WEEKENDESK spant zich in om de Website toegankelijk te houden, maar heeft geen enkele verplichting om dit zo te houden. De toegang tot de Website kan worden onderbroken, in het bijzonder voor onderhoud, updates en voor alle andere technische redenen die buiten de wil van het Bedrijf vallen, zoals de onderbreking van het telefoonnetwerk, overbelasting van de Website of een panne. Het Bedrijf is bijgevolg op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen of voor de gevolgen die deze voor de Gebruiker kunnen hebben.

 

WEEKENDESK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen, frauduleuze binnendringing door een derde die tot een wijziging van de vermelde gegevens leidt, elke vorm van bugs, alle programma's of toepassingen die niet compatibel zijn met de door de Gebruiker gebruikte hardware of software en voor schade die de Gebruiker leidt als gevolg van nalatigheden of een fout van zichzelf of van derden.

 

Bij problemen kan de Gebruiker contact opnemen met de Klantenservice op het volgende telefoonnummer: 02 290 03 37 (oproep aan het normale tarief) van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. De Klantenservice zal zo goed mogelijk proberen te voldoen aan de verwachtingen van de Klant.

 

 

ARTIKEL 4 : GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Elke Gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn en de juridische bekwaamheid hebben om de Website te gebruiken in overeenstemming met de hier aangegeven Gebruiksvoorwaarden.

 

Indien deze Gebruiksvoorwaarden niet gerespecteerd worden of in het geval van wangebruik of misleidend gebruik van de Website, kan WEEKENDESK de toegang tot de Website voor de Gebruiker weigeren.

 

Het Handvest van Kwaliteit wordt als volgt ter beschikking gesteld aan de gebruiker:

 

De volgende opmerkingen en adviezen worden aanvaard en gepubliceerd:

• Een objectief bericht

• Correct en gepast taalgebruik

• Een bericht met relevante informatie over de beoordeling van het verblijf (commentaar over het verblijf, voordelen, apparatuur, activiteiten ...)

 

Deze berichten kunnen positief en negatief zijn, op voorwaarde dat de tekst niet één van de criteria uit onderstaande "afgewezen" sectie bevat.

 

De volgende commentaren en opmerkingen zullen worden afgewezen:

• Incorrect taalgebruik betreffende Weekendesk of de Partners van Weekendesk

• Agressieve, onbeleefde opmerkingen, directe aanvallen, bedreigingen en beledigingen

• Discriminatie (leeftijd, religie, sociale groep, ...)

• Persoonlijke informatie (ware identiteit, contactinformatie zoals telefoon, e-mail, adres)

• Het expliciet benoemen van een klant of werknemer werkzaam bij de Partner

• Het benoemen van fysieke informatie en / of persoonlijke informatie over de werknemers van Weekendesk en / of de Partner

• Opmerkingen in direct verband met de klantenservice van Weekendesk, Weekendesk zelf of concurrerende bedrijven van Weekendesk en / of van de Partner

• Commerciële boodschappen, reclame

 

De klantenservice van Weekendesk kan het nodig achten contact op te nemen met de klant(en) om meer informatie te vragen voor de redenen hieronder vermeld:

• Klanten die aangeven dat zij niet geboekt hebben met Weekendesk

• Klanten die aangeven dat zij geen gebruik hebben gemaakt van de gekochte of gereserveerde diensten

• Gehele opmerkingen in SMS taal of tekst die sequenties van woorden omvat zonder betekenis

• Gehele opmerkingen die concreet bewijs vertonen van belangenconflicten (klant vermelt te hebben gewerkt voor de Partner of Weekendesk)

• Beoordelingen waarin de klant meldt ziek of gewond te zijn geraakt als gevolg van zijn verblijf

• Commentaren waarin een vermelding wordt gemaakt van gestolen objecten

• Commentaren waarin een vermelding van een overledene wordt gemaakt

• Klanten die niet zijn verbleven in het betrokken hotel (overboeking, verhuizing naar een ander hotel, annulering van de reservering)

• Commentaren waarin een vermelding wordt gemaakt van een beschreven product dat niet overeenstemt met de werkelijkheid, of niet voldoet aan de levensechte foto's

• Beoordelingen waarin de cliënt aangeeft te zijn ontvangen met een inferieure behandeling t.o.v. andere klanten omdat zij hebben gekocht met Weekendesk en niet rechtstreeks bij de Partner.

 

 

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Artikel 5.1 Bewerking van de inhoud van de Website

WEEKENDESK stelt alles in het werk om de inhoud van de Website actueel te houden en om de Gebruikers zo correct en nauwkeurig mogelijke informatie te bieden. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie op de Website verouderd of onnauwkeurig is.

 

WEEKENDESK zal alle inspanningen doen die de Gebruiker redelijkerwijs kan verwachten om dergelijke onnauwkeurigheden te corrigeren.

 

Elke fout of omissie moet op het volgende adres worden gemeld: 33 Rue La Fayette 75009 Paris

 

Artikel 5.2 - Actualisering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

WEEKENDESK behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de hele of een deel van de Website bij te werken of te verwijderen, in het bijzonder om te voldoen aan nieuwe wet- of regelgeving.

 

WEEKENDESK nodigt de Gebruiker daarom uit om deze pagina te bezoeken bij elke raadpleging van de Website om kennis te nemen van de geldende gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen.

 

De nieuwe gebruiksvoorwaarden worden toegepast voor elke Gebruiker die de Website bezoekt nadat ze online zijn geplaatst.

 

 

ARTIKEL 6: LINKS NAAR DE WEBSITE EN ANDERE WEBSITES

Artikel 6.1 Links naar de website

 

Links naar de Website mogen alleen tot stand worden gebracht mits voorafgaande schriftelijke toestemming van WEEKENDESK.

 

Een toestemmingsverzoek moet aan het volgende adres worden gericht: 33 Rue La Fayette 75009 Paris

 

Artikel 6.2 Links naar andere websites

Deze Website kan met hyperlinks verwijzen naar verschillende websites op het internet die door andere particulieren of bedrijven worden beheerd. De hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker doorsturen naar de websites van deze bedrijven of particulieren.

 

WEEKENDESK is niet verplicht om de inhoud van dergelijke websites te verifiëren en voert hierop dus geen controle uit.

 

Deze websites vallen niet onder de controle van WEEKENDESK en WEEKENDESK kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de inhoud van de websites, in welke vorm dan ook (bv. logo’s, teksten, afbeeldingen). Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar toegang tot en het gebruik van deze websites.

 

 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing bij alle geschillen, in het bijzonder op de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging ervan.

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om bovengenoemde geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van zijn woonplaats, tenzij hij beslist om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank, zoals in het bijzonder: de plaats van de maatschappelijke zetel van WEEKENDESK of de plaats waar hij verblijft op het ogenblik dat het schadebrengende feit zich voordoet.

Juni 2019

Weekendesk heeft deze aanbieding speciaal voor u geselecteerd! Kortingspercentage*** berekend op basis van het referentietarief van ***
Sluiten
Wij gebruiken cookies zodat onze website optimaal voor jou kan werken. Ga verder met de navigatie als u het gebruik ervan aanvaard.  Meer weten